Створення: 16.08.2017

Повідомлення про проведення загальних зборів – 26/09/2017

Публічне акціонерне товариство «Волна”, місцезнаходження Херсонська обл., м.Генічеськ, вул.К.Маркса (Лазурна), д.151, оф.1, скликає загальні збори акціонерів 26.09.2017р. об 11.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет гендиректора, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2016р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2016р.
 6. Про зміну типу товариства.
 7. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 8. Утворення та обрання органів товариства відповідно до статуту.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Пржемоцька Тетяна Миколаївна, члени комісії – Голузей Ольга Ігорівна, Колчина Алла Миколаївна.
Питання 2:
- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.
Питання 3:
звіт про результати діяльності за 2016р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2016р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.
Питання 4:
звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.
Питання 5:
звіт про результати діяльності, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поповнення обігових коштів.
Питання 6:
змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «Волна».
Питання 7:
- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною типу товариства;
- уповноважити Величко Івана Сергійовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.
Питання 8:
8.1 припинити повноваження всього складу НР ПАТ «Волна», утворити НР ПрАТ «Волна», обрати НР ПрАТ «Волна» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;
8.2 обрати головою НР ПрАТ «Волна» Анастасову Тетяну Миколаївну, членом ради – Анастасова Віктора Климентійовича;
8.3 припинити повноваження всього складу РК ПАТ «Волна», утворити РК ПрАТ «Волна», обрати РК ПрАТ «Волна» терміном на 3 роки в складі 2 осіб;
8.4 обрати головою РК ПрАТ «Волна» Антипенка Артема Дмитровича, членом РК – Сакун Ольгу Анатоліївну;
8.5 припинити повноваження всього складу дирекції ПАТ «Волна», утворити колегіальний виконавчий орган ПрАТ «Волна» – дирекцію, обрати дирекцію ПрАТ «Волна» терміном до переобрання в складі 3 осіб;
8.6 обрати Генеральним директором ПрАТ «Волна» Величка Івана Сергійовича, членами дирекції – Дубаневич Нелю Іванівну, Яворського Миколу Вікторовича.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: volna.vatua.com
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 20.09.2017.
З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до гендиректора Величко І.С., а також в день проведення зборів в місці їх проведення.
Реєстрація учасників зборів 26.09.17 з 10.00 до 10.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) (2016/2015):

 • Усього активів 7031/10823.
 • Основні засоби 5224/5929.
 • Запаси 23/3798.
 • Сумарна дбт заборгованість 132/110.
 • Грошові кошти 1/1.
 • Власний капітал 7151/10289.
 • Статутний капітал 1630/1630.
 • Нерозподілений прибуток 4247/3605.
 • Поточні зобов’язання 120/534.
 • Прибуток на акц. (грн.) 2,6/2,2.
 • Середньорічна кількість акцій 1630000/1630000.
 • Чисельність працівників 15/20.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 154(2659) від 16.08.2017р.