Створення: 12.08.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 14/09/2016

Публічне акціонерне товариство «Волна”, місцезнаходження Херсонська обл., м.Генічеськ, вул.К.Маркса, д.151, оф.1, скликає загальні збори акціонерів 14.09.2016 об 11.00 за своїм місцезнаходженням, кабінет гендиректора, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
  3. Звіт про результати діяльності за 2015р.
  4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
  5. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2015р.
  6. Відкликання та обрання виконавчого органу товариства.
  7. Внесення змін до статуту товариства шляхом прийняття його нової редакції.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1: лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Пржемоцька Тетяна Миколаївна, члени комісії – Охонько Лариса Анатоліївна, Колчина Алла Миколаївна

Питання 2: – пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання 3: – звіт про результати діяльності за 2015р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2015р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 4: звіт НР, висновок РК по балансу затвердити.

Питання 5: звіт про результати діяльності, баланс за 2015р. затвердити; весь прибуток направити на поповнення обігових коштів.

Питання 6: – відкликати весь попередній склад дирекції;

- обрати дирекцію до переобрання в складі 3 осіб: генеральний директор Величко Іван Сергійович, члени дирекції Дубаневич Неля Іванівна, Яворський Микола Вікторович.

Питання 7: – внести зміни до статуту товариства шляхом прийняття його нової редакції;

- доручити генеральному директору товариства від імені зборів підписати нову редакцію статуту товариства та організувати його державну реєстрацію.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: volna.vatua.com

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 08.09.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до в.о. гендиректора Величко І.С.

Реєстрація учасників зборів 14.09.16 з 10.30 до 10.55 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2015/2014): Усього активів 10823/7422. Основні засоби. Запаси 3798/1615. Сумарна дбт заборгованість 110/58. Грошові кошти 1/1. Власний капітал 10289/6310. Статутний капітал 1630/1630. Нерозподілений прибуток 3605/22. Поточні зобов’язання 534/1112. Прибуток на одну акцію (грн.) 2,2/0,01. Середньорічна кількість акцій 1630000/1630000.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 153(2407) від 12.08.16.